เบาหวาน

หลักการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

เกี่ยวกับเบาหวาน

1.การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ชนิดที่เป็น การรักษา และเป้าหมายการรักษา

2.การให้อินซูลินที่เหมาะสมกับผู้เป็นเบาหวานแต่ละราย

3.การวางแผนโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย และอาหารแลกเปลี่ยน

4.การออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อการเจริญเติบโต และ สุขภาพที่ดี

5.การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว และติดตามผลการควบคุมเบาหวานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

6.การดูแลด้านการปฏิบัติตัว สุขภาพจิตในเด็กแต่ละวัย แต่ละครอบครัว

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง ในปัจจุบันที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำหนดไว้ได้แก่“การเน้นเรื่องการดูแลระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงคนที่ไม่เป็นเบาหวานให้มากที่สุด โดยที่จำนวนครั้งของการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำให้น้อยที่สุด” ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากผลการติดตามผู้ป่วยระยะยาวของเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 จากการศึกษาวิจัยที่เริ่มจากกลุ่ม Diabetes Complication Control trial (DCCT) และ United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) หลักสำคัญ คือ การบริหารอินซูลินทดแทนในปริมาณที่เหมาะสมตลอดชีวิต (physiologic insulin regimen) เพื่อควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด สิ่งที่ผู้รักษาและผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานควรตระหนักอยู่เสมอ คือ การให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่มวินิจฉัย จะนำไปสู่การดูแลตนเองที่ประสบความสำเร็จ และทัศนคติต่อโรคที่ดีได้

ข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น

Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!